Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami zakupu produktów w Tidypos AS.
Warunki zakupu mogą zostać w dowolnym momencie zmienione, dlatego należy je czytać za każdym razem, gdy dokonujesz zakupu.

Strony

Sprzedającym jest:
Tidypos AS

Numer organizacji:
97 505 549MVA

Adres pocztowy: Forskningsparken USN Raveien 205, 3184 Borre, Norwegia

Adres dla odwiedzających: Forskningsparken USN Raveien 205, 3184 Borre, Norwegia

E-mail:
info@tidypay.no

dalej jako „Tidypos”.

Kupującym jest:
Osoba wskazana jako kupujący przy składaniu zamówienia.
dalej jako „Ty”, „kupujący” lub „klient”. Kupujący i sprzedający nazywani są łącznie „stronami”.

Informacje ogólne
Zakupy towarów lub usług od Tidypos podlegają postanowieniom niniejszych warunków zakupu.
Klienci poniżej 18 roku życia nie mogą dokonywać zakupów ze względu na limit wiekowy obowiązujący w systemach płatności używanych przez Tidypos.
Warunki zakupu nie oznaczają ograniczenia niezbywalnych praw klienta zgodnie z np. ustawą o zakupach konsumenckich, ustawą o marketingu, ustawą o prawie do odstąpienia od umowy, ustawą o danych osobowych i ustawą o handlu elektronicznym.

Zakup
Warunki zakupu wraz z zamówieniem klienta (potwierdzonym w formie potwierdzenia zamówienia), informacjami podanymi w rozwiązaniu zamówienia oraz ewentualnymi specjalnie uzgodnionymi warunkami stanowią ogólną podstawę umowy zakupu. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między tymi informacjami pierwszeństwo będzie miało to, co zostało wyraźnie uzgodnione między stronami, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami.
Umowa zostanie również uzupełniona właściwymi przepisami prawa regulującymi zakup towarów pomiędzy sprzedawcami a konsumentami. Twoje zamówienie staje się wiążące w chwili zarejestrowania zamówienia na serwerze Tidypos.
Twoje zamówienie zobowiązuje również Tidypos, jeśli nie odbiega to od tego, co oferuje się na stronie tidypay.com.
Wciąż masz prawo do odstąpienia od zakupu zgodnie z ustawą o prawie do odstąpienia od umowy, zobacz dalsze informacje poniżej. Po otrzymaniu zamówienia Tidypos potwierdzi je, automatycznie wystawiając potwierdzenie zamówienia.
Przeczytaj uważnie potwierdzenie zamówienia po jego otrzymaniu i sprawdź, czy jest zgodne z zamówieniem.
Rozbieżności między zamówieniem klienta a potwierdzeniem zamówienia są uważane za nową ofertę Tidypos, którą możesz zaakceptować lub odrzucić. Wciąż masz prawo do żądania pierwotnego zamówienia, jeśli jest to zgodne z ofertą na stronie tidypay.com. Mogą wystąpić wyjątki, na przykład w przypadku oczywistych błędów w wycenie – zobacz poniższy rozdział dotyczący cen. Umowa nie jest jednak wiążąca, jeżeli w rozwiązaniu Tidypos oferowanym w sklepie internetowym lub w zamówieniu kupującego wystąpiły błędy pisarskie lub drukarskie, a druga strona zdawała sobie sprawę lub powinna była się zorientować, że taki błąd wystąpił.
W przypadku wystąpienia takich istotnych błędów pisarskich lub drukarskich w reklamach, sklepach internetowych itp.,
Tidypos może jednostronnie zmieniać, usuwać lub odrzucać zamówienia.

Warunki cenowe zakupu
Wszystkie ceny są podane bez podatku VAT.
Przesyłka jest dodatkowo płatna, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Całkowity koszt zakupu pojawi się przed złożeniem zamówienia i będzie obejmował wszystkie wydatki związane z zakupem, takie jak opłaty pocztowe, wysyłka, opakowanie itp.

Wypowiedzenie
Wypowiedzenie umowy z Tidypos musi nastąpić w formie pisemnej nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kwartału. (Klienci są rozliczani za licencje kwartalnie w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku).
Zakupione produkty są własnością klienta i nie powinny być zwracane, chyba że uzgodniono inaczej.

Dostawa
Produkty są wysyłane jak najszybciej po wewnętrznym przetworzeniu umowy u nas.
Ważne!
W okresach świąt i wzmożonego ruchu nie możemy zagwarantować powyższych terminów dostaw!

Płatność
Tidypos może żądać zapłaty za przedmiot od chwili jego wysłania przez Tidypos do kupującego.
Kupujący otrzymuje fakturę za zakup.

Zatwierdzenie naszej płatności przez PCI
Niniejszym informujemy, że obejmują Cię wymagania PCI DSS SAQ-C.
Będzie to na przykład wymagało okresowej kontroli urządzeń w celu wykrycia manipulacji lub podmiany oraz tego, aby urządzenie przez cały czas znajdowało się pod kontrolą sprzedawcy. Tidypos będzie odpowiadać za utrzymanie aprobaty zgodności z PCI na poziomie 1, co dotyczy również naszych podwykonawców. Obejmuje to również odpowiedzialność Tidypos za wymagania PCI DSS i bezpieczeństwo danych posiadaczy kart.

Gwarancja
Gwarancja udzielona przez Tidypos lub producenta daje kupującemu dodatkowe prawa poza tymi, które kupujący posiada już na mocy obowiązujących przepisów, na przykład w odniesieniu do trwałości produktu.
Gwarancja nie ogranicza więc prawa kupującego do reklamacji i roszczeń w przypadku zwłoki lub wad.

Prawa
Strona tidypay.com i wszystkie dostępne tam treści należą do Tidypos lub naszych partnerów.
Informacje są chronione m.in. poprzez ustawy dotyczące własności intelektualnej i marketingu.
Znaki towarowe, nazwy firm, nazwy produktów, obrazy, grafiki, projekty, układy i informacje o produktach lub inne treści nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Tidypos.

Oprogramowanie
Tidypos zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy wtórne oraz odpowiedzialności wobec osób trzecich za błędy w oprogramowaniu.

Komunikat o błędzie
W przypadku pojawieniu się komunikatu o błędzie Tidypos gwarantuje rozpoczęcie naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia błędu.

Spory i wybór prawa
Reklamacje należy kierować do Tidypos w rozsądnym terminie.
Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zakupu. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, kupujący może skierować sprawę do mediacji do Rady Konsumentów. Spory dotyczące innych kwestii podlegają rozstrzygnięciu przez powszechne sądy norweskie.